گل‌واژه‌های احمد محمود (2)

" در ایران کمتر خانواده‌ای را می‌شود یافت که زخم سیاست نخورده‌باشد. ببینید، مهاجرت‌ها، تبعیدها، دربه‌دری‌ها، همه‌ی این‌ها نشانه‌ی نوعی سیاست حاکم بر جامعه‎‎‌ی ما است و به‌تعبیری، نویسنده اگر کارش تعریف انسان نباشد، پس چه چیز دیگر است؟ و اگر انسان امروز مملکت‌مان را جدا از سیاست تعریف کنیم، آیا حق مطلب را ادا کرده‌ایم؟ این انسان را به‌تمامی گفته‌ایم؟ بخشی از زندگی ما سیاست است و این سیاست سرنوشت محتوم ما است...

معتقدم که سیاست باید در داستان باشد، اما نه مثل توطئه‌یی از پیش تدوین‌شده و از پیش شناخته‌شده. داستان نباید به یک اعلامیه‌ی سیاسی بدل شود... به‌نظر من کتاب مادر "گورکی" یک اعلامیه‌ی سیاسی است. شاید در روزگار خودش داستانی بوده که مردم را تحریک می‌کرده و موردنیاز امر سیاست بوده‌است، اما از نظر من، امروز یک اعلامیه‌ی سیاسی است و به همین دلیل فاقد ارزش هنری است. به این ترتیب معتقدم کسانی که شعار جدایی سیاست از ادبیات می‌دهند، بدترین نوع سیاست را اعمال می‌کنند."

***

حکایت ما. احمد محمود. جایگاه سیاست در رمان.

/ 0 نظر / 12 بازدید